» » » Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений

Презентация на тему Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений

tapinapura

Презентацию на тему Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Педагогика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 28 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 1

ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО АПАРАТУ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ докт. пед. наук, доц. Федірчик Т. Д.

Слайд 2: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 2

ПЛАН: Роль та місце наукового апарату в творчому процесі роботи над педагогічним дослідженням. Методика визначення наукового апарату в педагогічних дослідженнях: 2.1. Наукова проблема і тема наукового дослідження, обґрунтування їх актуальності. 2.2. Методика формулювання мети та задач у педагогічних дослідженнях. 2.3. Об’єкт і предмет у педагогічних дослідженнях, їх відмінності та взаємозв’язок. 2.4. Гіпотеза дослідження. 2.4. Вибір методів дослідження. 3. Вимоги до вступу науково-педагогічного дослідження.

Слайд 3: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 3

Проблема і тема дослідження

Об'єкт дослідження

Методи дослідження

Задачі дослідження

Мета дослідження

Предмет дослідження

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ:

Слайд 4: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 4

ЛІТЕРАТУРА ПО ПРОБЛЕМІ:

Слайд 5: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 5

« Глибина й ґрунтовність дослідження багато в чому залежить від обраної методології наукової діяльності, основу якої становить відпрацювання наукового апарату » С. У. Гончаренко

Слайд 6: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 6

НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ– це сукупність його базових структурних компонентів і параметрів

Слайд 7: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 7

Структура наукового апарату дослідження:

Завдання дослідження

Слайд 8: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 8

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Наукова проблема – це усвідомлена суперечність між запитами практики і обмеженими можливостями теорії (внаслідок властивої їй неповноти), яка не дає можливості їх задовольнити. С.У. Гончаренко

Проблема (від грец. рroblema – завдання, трудність, перешкода) – це складне теоретичне або практичне завдання, що потребує розв’язання, вивчення, дослідження. Проблема означає наявність суперечливої ситуації. Б. Ф. Білецький

Слайд 9: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 9

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Тема дослідження (назва роботи) змістовно визначає, що підлягає цілеспрямованому дослідженню (вивченню, обґрунтуванню, узагальненню тощо). С. У. Гончаренко

Тема дослідження (від грец. thema – предмет викладу, дослідження, обговорення) – формулювання, що відображає проблему дослідження і рух від досягнутого наукою до нового у науці. Б. Ф. Білецький

Слайд 10: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 10

РІЗНОВИДИ ТЕМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Теми, що виконують на замовлення закладу (установи)

Теми, що виникають в результаті розвитку проблеми

Теми, що виконують за ініціативою дослідника

Слайд 11: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 11

Наявна суперечність

Проблема дослідження

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Тема дослідження

Стан дослідження проблеми

обґрунтовує

Слайд 12: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 12

Актуальність дослідження – (від лат. actualis – важливий, істотний для певного моменту) – обґрунтована відповідь (думка) про значимість дослідження для педагогічної науки чи практики на сучасному етапі. В. І. Романчиков

Слайд 13: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 13

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Мета дослідження - це обґрунтоване твердження про загальні результати пошуку. С. У. Гончаренко

Мета – (від грец. мeta – після, через) – уявний, ідеальний образ результату, дії; створення образів того, що повинно бути досягнуто в результаті дії. Тлумачний словник

Слайд 14: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 14

варіант 1 теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі вивчення рідної мови

Мета дослідження:

Наприклад, тема: “РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ”

варіант 2 теоретичне обґрунтування педагогічних умов та констатувальне дослідження стану розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі вивчення рідної мови

Слайд 15: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 15

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Завдання дослідження – це своєрідні кроки здійснення дослідження, тобто конкретизація мети. С. У. Гончаренко

Слайд 16: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 16

Формулюючи задачі дослідження передбачають:

вивчення історії та сучасного стану проблеми;

розкриття сутності, структури, функцій об'єкту (предмету) дослідження;

розробка умов реалізації явищ, які вивчаються на практиці;

розробка рекомендацій, висновків, порад тощо.

проведення експериментальної перевірки запропонованих ідей на практиці;

Слайд 17: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 17

Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку творчих здібностей школярів. Розкрити сутність процесу розвитку творчості особистості, основні її види. Охарактеризувати особливості творчого розвитку у молодшому шкільному віці. Дослідити стан розвитку творчості учнів початкових класів на уроках української мови. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку творчості учнів початкових класів при вивченні рідної мови в навчальному процесі.

Задачі дослідження:

Наприклад, тема: “ РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ”

Слайд 18: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 18

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає частиною практичної і теоретичної діяльності людини, яка здійснює дослідження. С. У. Гончаренко

Об’єкт дослідження – це вся сукупність різних аспектів теорії і практики науки, як слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. В.І. Романчиков

Об’єкт - (від лат. оbjectum – предмет, річ) - зовнішній світ, що існує поза нами незалежно від нашої свідомості і є предметом пізнання, практичної дії суб’єкта; - предмети та явища, на які спрямована якась діяльність. Б. Білецький

Слайд 19: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 19

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Предмет дослідження – це такий елемент об’єкта, який включає сукупність властивостей і відношень об’єкта, які вивчаються дослідником з певною метою в конкретних умовах. С. У. Гончаренко

Предмет дослідження – це лише ті суттєві зв’язки, відношення, процеси, які підлягають вивченню (безпосередньому) у даній роботі, тобто це лише конкретна частина об’єкта яку необхідно дослідити. Б. Ф. Білецький

Слайд 20: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 20

розвиток творчих здібностей молодших школярів

Об'єкт дослідження:

організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів початкових класів при вивченні української мови

Предмет дослідження:

Слайд 21: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 21

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Гіпотеза дослідження (від грец. hypothesis – припущення) – це наукове припущення, яке висунуте для пояснення якого-небудь явища і вимагає теоретичного обґрунтування та перевірки для його доведення. В. І. Романчиков

Слайд 22: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 22

Гіпотеза може бути:

Умова: якщо... Висновок: то...

Гіпотеза умовно складається з двох частин:

однофакторна (коли висувається одна умова, фактор)

багатофакторна (декілька умов)

Слайд 23: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 23

Гіпотеза дослідження:

розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови буде ефективним при використанні системи творчих різнорівневих завдань, що враховуватимуть індивідуальні особливості учнів

Слайд 24: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 24

Методи дослідження – це способи, прийоми, процедури та операції теоретичного та емпіричного пізнання, що є знаряддям отримання наукових фактів. Б. Ф. Білецький

Слайд 25: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 25

Теоретичні методи:

ретроспективний і системно-структурний аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація, моделювання, аналітико-синтетичний розгляд (вивчення) творів тощо

Методи можна класифікувати за різними ознаками:

Емпіричні методи:

Експериментальні методи:

констатуючий, формуючий, контрольний експерименти; лінійний або паралельний експеримент

анкетування, бесіда, інтерв’ю, спостереження, тестування тощо

Математичні методи:

реєстрація, ранжування, визначення коефіцієнту кореляції тощо

Слайд 26: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 26

Алгоритм складання вступу наукової роботи:

Актуальність роботи

Об’єкт дослідження

Гіпотеза (за наявності)

Методи наукових досліджень

Теоретичне і практичне значення

Структура роботи

Апробація та публікації результатів дослідження

Слайд 27: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 27

ТАКИМ ЧИНОМ, правильне визначення наукового апарату дослідження є тим мостом на шляху досягнення успіху наукового дослідження, який з'єднає початковий етап дослідження, що визначить його програму та межі, з безпосереднім застосуванням підібраних методів, що приведуть дослідника до певного результату.

Слайд 28: Презентация Научный аппарат в творческом процессе педагогических достижений
Слайд 28

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru