Bonnie and Slide
» » » Мониторинг окружающей среды

Презентация на тему Мониторинг окружающей среды

tapinapura
Рейтинг:
Категория: Биология
Дата добавления: 20-01-2019
Содержит:32 слайда

Презентацию на тему Мониторинг окружающей среды можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Биология. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 32 слайда.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 1

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

KESKKONNASEIRE

Слайд 2: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 2

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ÜLDMÕISTED

Мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий. Monitooring, keskkonnaseire – on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist.

1/19/2019

Слайд 3: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 3
Слайд 4: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 4

Задачи мониторинга (1) Keskkonnaseire eesmärgid (1)

Определение загрязненности окружающей среды в настоящий момент и ее анализ Определение изменений в окружающей среде, внедрение мероприятий для уменьшения загрязнений Наблюдение за трансграничным переносом загрязнений и проведение сравнительных исследований на основе международных договоров Метеорологические и гидрологические наблюдения

Keskkonda mõjutavate tegurite hindamine ja analüüsimine Saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel võrdlusuuringute tegemine Abinõude rakendamist või täiendavat uurimist nõudvate keskkonnamuutuste väljaselgitamine Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste tegurite ning nende muutuste jälgimine, hindamine ja prognoosimine

Слайд 5: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 5

Задачи мониторинга (2) Keskkonnaseire eesmärgid (2)

Развитие и дополнение системы показателей, характеризующих состояние окружающей среды Оценка и анализ биологического многообразия Оценка и анализ возобновляемых природных ресурсов Оценка факторов, влияющих на окружающую среду

Keskkonnaseisundit iseloomustavate näitajate süsteemi arendamine ja täiendamine Bioloogilise mitmekesisuse hetkeolukorra hindamine ja analüüsimine Taastuvate loodusvarade seisundi ja hulga määramine Keskkonnaseisundi hindamine ja selle muutuste prognoosimine

Слайд 6: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 6

Институциональные уровни мониторинга Keskkonaseire institutsionaalsed tasemed

Глобальный мониторинг Уровень Евросоюза Национальный (государственный) уровень Местный уровень Мониторинг, осуществляемый предпринимателем

Globaalne (ülemaailmne) monitooring Euroopa Liidu tase Riiklik keskkonnaseire Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire Ettevõtja keskkonnaseire

Слайд 7: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 7

Глобальный мониторинг Globaalne monitooring

Фоновый мониторинг Главная задача – определение допустимых нагрузок на биосферу Глобальная система экологического мониторинга (ГСМОС), 1974 год Мировая сеть станций фонового (глобального) мониторинга

Fooni monitooring (foon – organismide looduslik keskkonnaolustik) Eesmärk – lubatud keskkonnakoormuste määramine Globaalne keskkonnaseire süsteem, 1974. a Seirejamade võrgustik

Слайд 8: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 8

Мониторинг в ЕС Keskkonnaseire Euroopa Liidus

В ЕС нет специальных законов о мониторинге EL puuduvad spetsiaalsed keskkonnnaseire direktiivid Задачи мониторинга прописаны в различных правовых актах и руководящих материалах Keskkonnaseiret reguleerivad erinevad direktiivid Arhusi konventsioon

Слайд 9: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 9

Государственный мониторинг (1) Riiklik keskkonnaseire (1)

Финансируется государством Впервые начали осуществлять в 1994 году Осуществляет министерство окружающей среды Законодательство: Keskkonnaseire seadus (организация мониторинга) Avaliku teabe seadus (обнародование данных о состоянии окружающей среды) Keskkonnaregistri seadus (хранение данных)

Finantseerib riik Alustati 1994.a Koraldab Keskkonnaministeerium Seadusandlus: Keskkonnaseire seadus (keskkonnaseire korraldus) Avaliku teabe seadus (keskkonnaseisundit puudutavate andmete avalikustamine) Keskkonnaregistri seadus (seireandmete säilitamine)

Слайд 10: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 10

Государственный мониторинг (2) Riiklik keskkonnaseire (2)

Государственная программа мониторинга и подпрограммы Разработано 12 подпрограмм мониторинга

Aluseks on riikliku keskkonnaseire programm ja allprogrammid, kus määratakse keskkonnaseire täpsemad valdkonnad

Слайд 11: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 11

Подпрограммы мониторинга Keskkonnaseire allprogrammid

Метеорологический мониторинг Мониторинг воздуха Мониторинг грунтовых вод Мониторинг внутренних водоемов Мониторинг прибрежных вод Мониторинг живой природы Мониторинг лесов Комплексный мониторинг Радиационный мониторинг Сейсмический мониторинг Мониторинг почв Опорная программа

Meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire Õhuseire Põhjavee seire Siseveekogude seire Rannikumere seire Elustiku mitmekesisuse ja maastike seire Metsaseire Kompleksseire Kiirgusseire Seismoseire Mullaseire Tugiprogramm

Слайд 12: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 12

Местный мониторинг Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire

Уездные программы, финансируемые местным самоуправлением Мониторинг воздуха Мониторинг вод Мониторинг отходов

Kohalik omavalitsus teostab keskkonnaseiret temale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või oma töö korraldamiseks Aluseks on valla või linna keskkonnaseire programm Õhuseire Veeseire Jäätmete seire

Слайд 13: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 13

Мониторинг, осуществляемый предпринимателем Ettevõtja keskkonnaseire

Осуществляется за счет предпринимателя Осуществляется на территории, подверженной его деятельности или на которой размещаются отходы этой деятельности Данные мониторинга используются для упорядочения производственного процесса и оценки влияния на окружающую среду, а также для предотвращения аварий и несчастий

Ettevõtja teostab keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või sellega keskkonda suunatavate heitmete mõjupiirkonnas Keskkonnaseire andmeid kasutatakse tootmisprotsessi parendamiseks, avariide ja tööstusõnnetuste vältimiseks

Слайд 14: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 14

Мониторинг «на конце трубы» – измеряют выбросы и сбросы в окружающую среду и регистрируют происходящие изменения в ближайшем окружении Интегрированный мониторинг – наблюдения проводятся за всем производственным процессом, а также за выбросами и сбросами в окружающую среду и происходящие в окружающей среде изменения

Monitooring “toru otsas” – mõõdetakse heitmeid keskkonda ning registreeritakse keskkonnas toimuvaid muutusi Integreeritud monitooring – jälgitakse tehnoloogilist protsessi kui tervikut, samuti heitmeid keskkonda ja keskkonnamuutusi

Слайд 15: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 15

Объекты мониторинга Seire objektid

Экосистемы и геосистемы Биота Факторы воздействия среды обитания Природные ресурсы Источники антропогенного воздействия Абиотические объекты окружающей среды

Ökosüsteemid ja geosüsteemid Elustik Keskkonnategurid Loodusressurssid Antropogeensed saasteallikad Keskkonna abiootilised objektid

Слайд 16: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 16

Методы экологического мониторинга Keskkonnaseire meetodid

Локальные (контактные) Lokaalsed meetodid

Дистанционные Distantsmeetodid

Пробоотбор и/или измерения проводятся в точке контроля Proovide võtu ja mõõtmisi teostatakse kontrollpunktis

Измерения выполняют с некоторого расстояния, например, из космоса (ГИС), а также наземные измерения, проводимые с помощью локаторов различного типа и пассивных приборов Distantsmõõtmised, geoinfosüsteemid, lokaatorid, andurid jm

Слайд 17: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 17

ПОЛИТИКА ЕС В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ EL keskkonnnapoliitika

Охрана ОС – одна из задач Европейского Сообщества с 1972 года 1999 год – интегрирование требований охраны ОС в политику и деятельность ЕС стало обязательным С 1972 года по настоящее время было принято шесть Программ действий по окружающей среде

Keskkonnakaitse – Euroopa Ühenduse üks tähtis ülesanne alates 1972.a 1999.a – keskkonnakaitse nõuded integreerivad poliitikasse ja EL tegevusse Alates 1972.a oli vastu võetud kuus EÜ Keskkonnaprogrammi

Слайд 18: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 18

Цели и задачи природоохранной политики ЕС EL keskkonnnapoliitika eesmärgid

Сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды Забота о защите здоровья людей Достижение разумного и рационального использования природных ресурсов Содействия на международном уровне мерам, направленным на решение региональных и общемировых проблем охраны окружающей среды

Keskkonna säilitamine, kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine Inimese tervise kaitsmine Loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine Meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegeleda piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega

Слайд 19: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 19

Шестая программа действий ЕС в области ОС Kuues Raamprogramm

2002 – 2012 год «Окружающая среда 2010: наше будущее, наш выбор» Приоритетные сферы действий ЕС: Изменение климата Природа и биологическое многообразие Окружающая среда, здоровье и качество жизни Природные ресурсы и отходы

2002 – 2012. a Euroopa Liidu keskkonnapoliitika nurgakiviks on tegevuskava „Keskkond 2010: meie tulevik, meie valik”, mis keskendub järgmistele küsimustele: kliimamuutused ja ülemaailmne soojenemine; looduslikud elupaigad ja elusloodus; keskkonna- ja tervisealased küsimused; loodusvarad ja jäätmed.

Слайд 20: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 20

Принципы политики ЕС в области ОС EL keskkonnapoliitika põhimõtted

Принцип предотвращения (превенции) Принцип предосторожности Принцип субсидиарности Принцип общей, но дифференцированной ответственности Принцип открытости Принцип «загрязнитель платит» Принцип интеграции Принцип устойчивого развития Принцип партнерства

Saastuse vältimise põhimõte Ettevaatusprintsiip Subsidiaarsuse põhimõte Üldise kuid diferentseeritud vastutuse printsiip Avatuse printsiip Saastaja-maksab-põhimõte Integreerimispõhimõte Säästva arengu põhimõte Partnerluse printsiip

Слайд 21: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 21

Политика Эстонии в области ОС Eesti keskkonnapoliitika

Основные цели: Рациональное использование природных ресурсов Снижение отрицательного влияния на окружающую среду производства и потребления

Eesmärgid: Loodusressursside ratsionaalne kasutamine Tootmise ja tarbimise negatiivse keskkonnamõju vähendamine

Слайд 22: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 22

Приоритетные для Эстонии проблемы окружающей среды (1) Eesti tähtsamad keskkonnaprobleemid (1)

Загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение воздуха в городах Остаточное загрязнение промышленных предприятий, сельскохозяйственного сектора, и военных объектов

Õhu saastumine suurtes linnades ja tööstuspiirkondades, mis mõjub negatiivselt inimese tervisele, loodusele ja ehitistele Tööstus-, põllumajandus- ja militaarobjektide jääkreostus, mis ohustab põhja- ja pinnavett ning rikub maastikke

Слайд 23: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 23

Приоритетные для Эстонии проблемы окружающей среды (2) Eesti tähtsamad keskkonnaprobleemid (2)

Снижение качества и количества грунтовых вод Нерациональное использование водоемов, их загрязнение и эвтрофикация, снижение воспроизводства и качества водной биоты Загрязнение ОС отходами, в т.ч. опасными отходами

Põhjaveevarude hoolimatu ja raiskav kasutamine ning sellest tulenev põhjavee kvaliteedi langus Veekogude ebaotstarbekas kasutamine, reostamine ning sellest tulenevad probleemid Keskkonna saastamine jäätmetega, sh ohtlike jäätmetega, prügilaterritooriumide kasv ning jäätmekäitluse halb korraldus

Слайд 24: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 24

Приоритетные для Эстонии проблемы окружающей среды (3) Eesti tähtsamad keskkonnaprobleemid (3)

Угроза биологическому и ландшафтному разнообразию Несоответствие техногенной среды устойчивому развитию и защите здоровья

Elustiku ja maastike mitmekesisuse vähenemine, sealhulgas kaitsealade, üksikute liikide ja üksikobjektide ohustatus Inimeste elukeskkonna ebapiisav vastavus säästva arengu ja tervisekaitse põhimõtetele

Слайд 25: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 25

10 задач политики Эстонии в области ОС (1) Eesti keskkonnaalased eesmärgid (1)

Распространение знаний в области охраны окружающей среды Снижение загрязнения от энергетики Внедрение природоохранных технологий Улучшение качества воздуха Снижение количества образующихся отходов и улучшение обращения с отходами

Keskkonnateadlikkuse edendamine Keskkonnahoidliku tehnoloogia rakendamine Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamine Õhukvaliteedi parandamine Jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitluse korrastamine

Слайд 26: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 26

10 задач политики Эстонии в области ОС (2) Eesti keskkonnaalased eesmärgid (2)

Ликвидация остаточного загрязнения Защита грунтовых вод и их рациональное использование Защита поверхностных вод и морского побережья Сохранение ландшафтов и биологического разнообразия Улучшение качества техногенной среды

Jääkreostuse likvideerimine Põhjaveevarude parem kasutamine ja kaitse Pinnaveekogude ja rannikumere kaitse Maastike ja elustiku mitmekesisuse säilitamine Tehiskeskkonna muutmine inimsõbralikumaks

Слайд 27: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 27

Экологический менеджмент

СЭМ – часть общей системы административного управления, направленная для реализации экологической политики ISO14001 EMAS

Слайд 28: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 28

ISO 14001:2004

Международный стандарт, точно определяющий процедуру контроля и совершенствования деятельности компании по охране ОС Дает возможность выявить аспекты деятельности компании, оказывающие воздействие на ОС, определить цели по улучшению деятельности и разработать программу для их достижения с регулярным контролем, обеспечивающим непрерывное совершенствование

Keskkonnastandard ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimisstandard, mis kinnitab, et organisatsioon pöörab oma töös keskkonnahoiule tähelepanu Standard määratleb keskkonnajuhtimise süsteemidele esitatud nõuded

Слайд 29: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 29

Является добровольным Применим к любой организации, независимо от ее размера и типа производимой продукции Содержит требования, которые могут быть подвергнуты объективной аудиторской проверке Не устанавливает конкретных требований к экологической эффективности

On vabatahtlik On kasutatav mistahes tüüpi ja mistahes suurusega ettevõttes ning on sobitatav väga erinevate geograafiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete tingimustega Sisaldab nõudeid, mida saab kontrollida Ei määratle konkreetseid keskkonnanõudeid

Слайд 30: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 30

Выгоды предприятия: Маркетинг (на рынок ЕС будут допускаться только ISO-сертифицированные компании) Имидж Экономия энергии и ресурсов Завоевание рынка «зеленых» продуктов Улучшение системы управления предприятием Увеличение оценочной стоимости предприятия Привлечение высококвалифицированных работников

Kasu standardi juurutamisest: Avalikud hanked ja tarneahelad Suhted ametkondadega Majanduslikud põhjused Tarbijate nõudmised Edumeelne juhtimine Ettevõtte turuväärtus Töötajate motivatsioon

Слайд 31: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 31

EMAS

Eko-Management and Audit Scheme Система экологического менеджмента и аудита, 1995 год Добровольная программа для расположенных в Европе промышленных предприятий

Eko-Management and Audit Scheme EMAS ehk Euroopa Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem, 1995. a Vabatahtlik programm Euroopa ettevõtetele

Слайд 32: Презентация Мониторинг окружающей среды
Слайд 32

Поздравляю с завершением курса

Список похожих презентаций