» » » Магнітні матеріали

Презентация на тему Магнітні матеріали

tapinapura

Презентацию на тему Магнітні матеріали можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Физика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 21 слайд.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 1

Магнітні матеріали

та їх застосування

Слайд 2: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 2

Магнітні властивості атомів

На основі експериментальних досліджень і теоретичних узагальнень, можна зробити висновок. щоєдиними джерелами магнітногополя у вакуумі є рухомі вільні електричні заряди або струми в провідниках. У речовині, крім цього, магнітне поле створюється рухомими електрично зарядженими частинками всередині самих атомів та молекул. Це підтверджує ідею Ампера, що магнетизм речовини можна пояснити наявністю мікроскопічних електричних струмів, рівномірнорозподілених в усьомуоб’ємі речовини. Як відомо, що речовина складається з частинок і ці частинки перебувають у безперервному русі і з цими рухами пов’язані механічний та магнітний моменти. За сучасними поглядами магнітні властивості речовини зумовлені трьома причинами: 1) орбітальним магнітним моментом електронів, який виникає внаслідок їхніх рухів навколоядер; 2) магнітним моментом електронів, який перебуває у певному співвідношенні з їхнім власним механічним моментом – спіном. Спіном електрона називаютьйоговласний механічний момент імпульсу; 3) власним магнітним моментом атомних ядер.

Слайд 3: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 3

Постійний магніт — найпростіший приклад магнітного диполя

Слайд 5: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 5

Види магнетиків

Під час внесення довільної речовини у зовнішнє магнітне поле вона намагнічується. Речовини в зовнішньому магнітному полі змінюються так, що самі стають джерелами магнітногополя, їх називають магнетиками. При цьому в кожній точці простору, де є речовина, індукція магнітного поля дорівнює векторній сумі індукцій зовнішнього магнітного поля і магнітного поля магнетика. Набуття магнітних властивостей речовиною під дією магнітного поля називають намагнічуванням магнетика. Магнетики поділяють на три класи: діамагнетики, парамагнетики і феромагнетики. Більшість речовин у зовнішньому полі намагнічуються слабко (діа-і парамагнетики). Сильні магнітні властивості мають тільки феромагнітні речовини (залізо, нікель, кобальт, їхні сплави). Значна кількість магнетиків після припинення дії зовнішнього магнітного поля втрачає намагнічення. Однак є речовини, в яких намагнічення залишається на довгий час, і тільки механічними діями або нагріванням їх можна розмагнітити. Такі намагнічені тіла називають постійними магнітами.

Слайд 6: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 6

Вектор намагніченості. Магнітна проникність

Рівень взаємодії речовини і поля описує фізична величина — магнітна проникність. Вона дорівнює відношенню магнітної індукції поля в речовині В до магнітної індукціїзовнішньогополя В0. Магнітна проникність є безрозмірноювеличиною.

Слайд 7: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 7

Діамагнетики

Під час внесення діамагнетиків у зовнішнє магнітне поле в електронних оболонках атомів, за законом електромагнітної індукції, виникають індуковані колові струми. Ці струми створюють додаткові магнітні моменти атомів, напрямлені за законом Ленца, проти напряму зовнішньогомагнітногополя. Речовини, в атомах яких орбітальні і спінові магнітні моменти електронів, якщо немає зовнішнього магнітного поля, є взаємно скомпенсованими, називають діамагнетиками. Властивість речовин намагнічуватись протилежно до зовнішнього магнітного поля називають діамагнетизмом. Діамагнетизм, або діамагнітний ефект, властивий всім речовинам, оскільки він пов’язаний з виникненням додаткових колових рухів електронів в атомах речовин і зміною їхньоїчастоти обертання під часвнесення в зовнішнє поле.

Слайд 9: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 9

Парамагнетики

Якщо над полюсними наконечниками закріпити на плечі терезів алюмінієву кульку, то при замиканні кола живлення вона втягуватиметься в простір, демагнітнаіндукціяматимебільшезначення . Подібним чином буде поводити себе і розчин хлорного заліза в воді. Якщо одне коліно U-подібної трубки з розчином розмістити так, що рівень рідини знаходитиметься нижче полюсних наконечників, то при появі струму в котушках електромагніта рідина буде втягуватися в простір між полюсами . Такі явища називають парамагнітними, а самі речовини — парамагнетиками.

Слайд 10: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 10

Феромагнетики

Речовини, які сильно взаємодіють з магнітним полем, назвали феромагнетиками. З чистих речовин чітко виражені феромагнітні властивості мають лише залізо, нікель, кобальт і гадоліній. Проте існує дуже багато штучних феромагнетиків, виготовлених на основі навіть не феромагнітних речовин. Серед нихособливопоширені — ферити. Відмітною ознакою феромагнетиків є їх дуже велика магнітна проникність. Так, чисте залізо, тривалий час відпалене у водні, має магнітнупроникність до 340 000. Висока магнітна проникність феромагнетиків пояснюється особливостями їх кристалічної будови. Маючи певні особливості в забудові електронних орбіт, атоми феромагнетика об'єднуються так, що вся речовина поділяється на домени. Домени — це області феромагнетики, в яких атоми розміщені впорядковано. Така область нагадує маленький постійний магнітик. Він має власне магнітне поле як результат накладання магнітних полів усіх атомів, що входятьв домен.

Слайд 11: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 11

Багато властивостей феромагнетиків є похідними від їх кристалічної будови. При внесенні феромагнетиків у магнітне поле фізичні зміни в них відбуваються на рівні кристалічної ґратки. Тому вони мають специфічні магнітні властивості і складаютьокремий клас. Найтиповішою властивістю феромагнетиків є нелінійний характер процесу їх намагнічення. Якщо феромагнетик внести в магнітне поле і поступово збільшувати магнітну індукцію цього поля, то магнітна індукція у феромагнетику не буде пропорційною зовнішній. Це добре видно на графіку мал. 6.31. При поступовому збільшенні магнітної індукції зовнішнього поля магнітна індукція у феромагнетику спочатку зростає повільно (ОА), потім — швидше (АВ), а потім знову зростання уповільнюється (ВС). Лише при досягненні так званого насичення (CD) магнітна індукція в феромагнетику зростає лінійно. З такого складного характеру намагнічення можна зробити висновок, що магнітна проникність не залишається постійною. Кристалічна структура феромагнетика, як і будь-якого кристала, залежить від температури. При збільшенні внутрішньої енергії температураферомагнетиказростаєізмінюються йогомагнітні властивості.

Слайд 12: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 12

Наприклад. Ознайомимося з гіпотезою Ампера.

Ерстед розіслав статтю з описом своїх дослідів усім провідним науковцям Європи. Французький математик і фізик А. Ампер уперше почув про досліди Ерстеда на засіданні Французької академії наук 4 вересня 1820 р. і вже за тиждень продемонстрував аудиторії взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом.

Слайд 13: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 13

Крім того, Ампер довів, що котушки, по яких проходить струм, поводяться як постійні магніти.

Слайд 14: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 14

Проаналізувавши результати дослідів, Ампер зробив декілька висновків. 1. Навколо постійного магніту, або провідника зі струмом, або будь-якої рухомої зарядженої частинки існує магнітне поле. 2. Магнітне поле діє з деякою силою на заряджену частинку, що рухається в цьому полі. 3. Електричний струм являє собою напрямлений рух заряджених частинок, тому магнітне поле діє на провідник зі струмом. 4. Взаємодію провідника зі струмом і постійного магніту, а також взаємодію постійних магнітів можна пояснити, припустивши існування всередині магніту незгасаючих молекулярних електричних струмів. (Це припущення назвали гіпотезою Ампера. Гіпотеза Ампера тільки частково пояснює магнітні властивості речовини. Сучасні уявлення про природу магнетизму ґрунтуються на законах квантової механіки.)

Слайд 15: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 15

Таким чином, усі магнітні явища Ампер пояснював взаємодією заряджених частинок, що рухаються; взаємодія здійснюється через магнітні поля цих частинок. Магнітне поле — особлива форма матерії, яка існує навколо заряджених частинок або тіл, що рухаються, і діє з деякою силою на інші заряджені частинки або тіла, що рухаються у цьому полі.Вивчаємо магнітне поле котушки зі струмом. Звернемося до одного з дослідів Ампера. Змотаємо ізольований провід у котушку й пустимо по ньому струм. Якщо тепер навколо котушки розмістити магнітні стрілки, то до одного торця котушки стрілки повернуться північним полюсом, а до другого — південним .

Слайд 16: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 16

Отже, навколо котушки зі струмом існує магнітне поле. Як і штабовий магніт, котушка зі струмом має два полюси — південний і північний. Полюси котушки розташовані на її торцях, і їх легко визначити за допомогою правої руки. А саме: якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий великий палець укаже напрямок на північний полюс котушки.

Слайд 18: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 18

Підбиваємо підсумки гіпотези Ампера.

Якщо в провіднику проходить електричний струм, то магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, орієнтується певним чином. Це відбувається тому, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле — особлива форма матерії, яка існує навколо заряджених частинок або тіл, що рухаються, і діє з деякою силою на інші заряджені частинки або тіла, що рухаються у цьому полі. Напрямок ліній магнітного поля провідника зі струмом можна визначити за допомогою правила свердлика: якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму, їхній напрямок можна також визначити за допомогою правила правої руки. Котушка зі струмом, як і постійний магніт, має два полюси. їх можна визначити за допомогою правої руки: якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий великий палець укаже напрямок на її північний полюс.

Слайд 19: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 19

Висновок. Магнітні матеріали та їх застосування.

При взаємодії з магнітним полем змінюються не тільки магнітні властивості речовин, а й інші — механічні, теплові, електричні, оптичні і навіть хімічні. Одним із цікавих прикладів використання дії магнітного поля на речовину є «омагнічення» води. Пройшовши крізь магнітне поле, вода набуває нових властивостей. Така вода не утворює накипу в парових котлах, що дає змогу використовувати її без додаткового хімічного оброблення. Бетон, замішаний на «омагніченій» воді, міцніший, ніж звичайний. Явище підсилення магнітногополя феромагнетиками використовується в різних електротехнічних приладах: електромагнітних кранах, реле, електродвигунах, трансформаторах. Для цього використовуються спеціальні сортиелектротехнічноїсталі. Важко уявити сучасну радіоелектроніку без елементів із штучних феромагнетиків -феритів. З них виготовляються антени, осердя коливальних контурівта трансформаторів. Набули поширенняферитовіпостійнімагніти.

Слайд 20: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 20

Без магнітних матеріалів не можна уявити сучасні методи запису інформації. Типовим прикладом пристрою для запису на магнітній плівці є магнітофон . У цьому апараті використовується спеціальна плівка, покрита тонким шаром феромагнітногоматеріалу. Змінний електричний струм відпідсилювача надходить у спеціальну записуючу головку, що має котушку з феромагнітним осердям, в якому е вузька щілина. При проходженні струму котушкоюв щілиніголовки з'являється магнітнеполе, магнітна індукціяякого змінюється. Коли плівка проходить над головкою, на ній залишається низка намагнічених ділянок, відповідних змінному струму, який подається в головку. Подібний фізичний процес відбувається під час запису інформації на диску вінчестеравсучасномукомп'ютері. При відтворенні записаної інформації плівка здійснює рух над магнітною головкою, в якій завдяки електромагнітній індукції збуджується змінний електричний струм, котрий після підсилення в ньому підсилювачі подаєтьсяна гучномовець чи іншийаналізуючийприлад.

Слайд 21: Презентация Магнітні матеріали
Слайд 21

Роботу виконала Учениця 11А класу КЗОСЗШ № 55 Ковтун Анастасія

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru