- Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі

Презентация "Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі" по истории – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Культурна- нацыянальнае жыццё рэспублікі (1965-1985). Гісторыя Беларусі 9 клас Урок №24. Ліцэй г. Івацэвічы Сітнік П.В.
Слайд 1

Культурна- нацыянальнае жыццё рэспублікі (1965-1985)

Гісторыя Беларусі 9 клас Урок №24

Ліцэй г. Івацэвічы Сітнік П.В.

План работы: Партыйнае кіраўніцтва культурай. Развіццё народнай адукацыі. Месца навукі ў жыцці беларускага грамадства. Узмацненне прынцыпу партыйнасці ў літаратуры і мастацтве.
Слайд 2

План работы:

Партыйнае кіраўніцтва культурай. Развіццё народнай адукацыі. Месца навукі ў жыцці беларускага грамадства. Узмацненне прынцыпу партыйнасці ў літаратуры і мастацтве.

У чым праявілася ўзмацненне ідэйнай накіраванасці культуры ў 70-я – першай палове 80-х гг.? Заданне на ўрок:
Слайд 3

У чым праявілася ўзмацненне ідэйнай накіраванасці культуры ў 70-я – першай палове 80-х гг.?

Заданне на ўрок:

Партыйнае кіраўніцтва культурай. Лібералізацыя ў культурным жыцці, якая наступіла пасля смерці Сталіна, ужо ў апошнія гады кіраўніцтва М.С. Хрушчова пачала змяняцца новым пахаладаннем. У адрас інтэлігенцыі пасыпаліся абвінавачванні ў размы- ванні ідэйных каштоўнасцей сацыя- лізму, парушэнні прынцыпу
Слайд 4

Партыйнае кіраўніцтва культурай

Лібералізацыя ў культурным жыцці, якая наступіла пасля смерці Сталіна, ужо ў апошнія гады кіраўніцтва М.С. Хрушчова пачала змяняцца новым пахаладаннем. У адрас інтэлігенцыі пасыпаліся абвінавачванні ў размы- ванні ідэйных каштоўнасцей сацыя- лізму, парушэнні прынцыпу партый- насці ў літаратуры і мастацтве. У канцы 60-х гг. сам старшыня КДБ СССР Ю.У.Андропаў займаўся спра- вай гродзенскіх пісьменнікаў Васіля Быкава і Аляксея Карпюка. А.Кар- пюк быў выключаны з партыі, В.Бы- кава абвінавацілі ў паклёпе на Са- вецкую Армію. За імі быў устаноўле- ны тайны нагляд, праглядалася пе- рапіска, праслухоўваліся тэлефоны.

В.Быкаў

У другой палове 60-х гг. рэзка ўзмац- нілася ідэалагізацыя культурнага жыцця. На першае месца была пас- таўлена марксісцка-ленінская адука- цыя, вывучаліся ў першую чаргу гіс- торыя КПСС і КПБ, палітычная эка- номія, філасофія, навуковы каму- нізм, якія грунтаваліся на ідэалагіч- ных догмах і партый
Слайд 5

У другой палове 60-х гг. рэзка ўзмац- нілася ідэалагізацыя культурнага жыцця. На першае месца была пас- таўлена марксісцка-ленінская адука- цыя, вывучаліся ў першую чаргу гіс- торыя КПСС і КПБ, палітычная эка- номія, філасофія, навуковы каму- нізм, якія грунтаваліся на ідэалагіч- ных догмах і партыйных прадвызна- чэннях. Беларусь у гэтыя гады ста- ла ўзорам найбольш паспяховай ін- тэрнацыяналізацыі грамадскага жыц- ця. Мова нацыі амаль перастала існа- ваць і тлела толькі ў нацыянальнай літаратуры ды ў некаторых сродках масавай інфармацыі. Фактычна гэта было практычнае ўвасабленне на Бе- ларусі курсу партыі па фарміраван- ню новай гістарычнай супольнасці людзей – савецкага народа.

На ХХІV з’ездзе КПСС у 1971 г. Л.І. Брэжнеў заявіў, што ў краіне ўжо ўзнікла новая гістарычная суполь- насць людзей – савецкі народ.

Развіццё народнай адукацыі. Асноўныя дасягненні ў развіцці сістэмы адукацыі ў 1965-1984 гг. Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі ў 1971-1975 гг. Пераход на кабінетную сістэму навучання ў сярэдніх школах. Выкарыстанне тэхнічных сродкаў навучання. Стварэнне вучэбна-вытворчых камбінатаў. Стварэнне
Слайд 6

Развіццё народнай адукацыі

Асноўныя дасягненні ў развіцці сістэмы адукацыі ў 1965-1984 гг. Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі ў 1971-1975 гг. Пераход на кабінетную сістэму навучання ў сярэдніх школах. Выкарыстанне тэхнічных сродкаў навучання. Стварэнне вучэбна-вытворчых камбінатаў. Стварэнне вышэйшых навучальных устаноў: - Гомельскі дзяржаўны універсітэт; - Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай прамысло- васці; - Брэсцкі інжынерна-будаўнічы (пазней політэхнічны) інстытут; - Мінскі інстытут культуры.

Месца навукі ў жыцці беларускага грамадства. Асноўныя напрамкі развіцця беларускай навукі ў 1965-1984 гг. Пашырэнне фундаментальных даследаванняў у галіне фізікі, матэматыкі, радыёэлектронікі, вылічальнай тэх-нікі. Ператварэнне навукі ў непасрэдную вытворчую сілу ў выніку ўкаранення дасягненняў наву
Слайд 7

Месца навукі ў жыцці беларускага грамадства

Асноўныя напрамкі развіцця беларускай навукі ў 1965-1984 гг. Пашырэнне фундаментальных даследаванняў у галіне фізікі, матэматыкі, радыёэлектронікі, вылічальнай тэх-нікі. Ператварэнне навукі ў непасрэдную вытворчую сілу ў выніку ўкаранення дасягненняў навукова-тэхнічнай рэ-валюцыі ў вытворчасць.

Узмацненне прынцыпу партыйнасці ў літаратуры і мастацтве. З канца 60-х гг. беларуская літаратура перажывала скла-даны час свайго развіцця. У партыйных патрабаваннях да літаратуры зноў на першае месца вылучалася ідэй-ная накіраванасць твораў, іх адпаведнасць устаноўкам партыі па камуністычнаму выхава
Слайд 8

Узмацненне прынцыпу партыйнасці ў літаратуры і мастацтве

З канца 60-х гг. беларуская літаратура перажывала скла-даны час свайго развіцця. У партыйных патрабаваннях да літаратуры зноў на першае месца вылучалася ідэй-ная накіраванасць твораў, іх адпаведнасць устаноўкам партыі па камуністычнаму выхаванню чалавека. Таму, калі гаварыць аб здабытку беларускай літаратуры гэтых гадоў, то трэба адзначыць, што ён змяшчаўся перш за ўсё не ў агульным яе развіцці, а ў тых сапраўды праўдзівых творах, якія нараджаліся насуперак усяля-кай партыйнасці літаратуры.

Імкненне да асвятлення рэальнай праўды жыцця, праўды гісторыі асабліва ўласці-ва было беларускай літаратуры пра Вялі-кую Айчынную вайну.

С.Грахоўскі дакументальная аповесць “Зона маўчання”
Слайд 9

С.Грахоўскі дакументальная аповесць “Зона маўчання”

Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі Слайд: 10
Слайд 10
У 70-я гг. Найбольш вядомай стала дзейнасць кіна-студыі “Беларусьфільм”, якая выпусціла шэраг фільмаў, у тым ліку прысвечаных ваеннай тэма-тыцы (шматсерыйная тэлевізійная стужка “Руіны страляюць...”, “Альпійская балада” рэжысёра В.Сцяпанава і інш.). Кадр з мастацкай стужкі “Альпійская балада”
Слайд 11

У 70-я гг. Найбольш вядомай стала дзейнасць кіна-студыі “Беларусьфільм”, якая выпусціла шэраг фільмаў, у тым ліку прысвечаных ваеннай тэма-тыцы (шматсерыйная тэлевізійная стужка “Руіны страляюць...”, “Альпійская балада” рэжысёра В.Сцяпанава і інш.).

Кадр з мастацкай стужкі “Альпійская балада”

Значнай з’явай у выяўленчым мастацтве з’явілася творчасць М.Савіцкага.
Слайд 12

Значнай з’явай у выяўленчым мастацтве з’явілася творчасць М.Савіцкага.

Асобае месца ў выяўленчым мастацтве займае твор-часць Аляксандра Ісачова, арыгінальнасць і талент якога прабівалі сабе шлях толькі праз замежжа і толь-кі пасля яго смерці.
Слайд 13

Асобае месца ў выяўленчым мастацтве займае твор-часць Аляксандра Ісачова, арыгінальнасць і талент якога прабівалі сабе шлях толькі праз замежжа і толь-кі пасля яго смерці.

Манументальнае мастацтва
Слайд 14

Манументальнае мастацтва

Ці можна сцвярджаць, што ў галіне культурна-нацыянальнага жыцця падобна таму, як і ў грамадска-палітычным жыцці, панаваў “застой”. Сваё меркаванне абгрунтуйце. Падумайце:
Слайд 15

Ці можна сцвярджаць, што ў галіне культурна-нацыянальнага жыцця падобна таму, як і ў грамадска-палітычным жыцці, панаваў “застой”. Сваё меркаванне абгрунтуйце.

Падумайце:

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:24 мая 2019
Категория:История
Автор презентации:Сітнік П.В.
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации