» » » Мiкроекономiка

Презентация на тему Мiкроекономiка

tapinapura

Презентацию на тему Мiкроекономiка можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Экономика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 41 слайд.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 1

Черкаський державний технологічний університет Кафедра економічної теорії

Викладач: Тернова Людмила Юріївна Презентація створена 31.05.2012 р.

Дисципліна “Мікроекономіка”

Мікроекономіка – це дуже просто?!

Слайд 2: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 2

Питання:

Вступ 1. Мета і завдання курсу “Мікроекономіка” 2. Мікроекономіка в системі економічних наук + розвиваючий слайд “Хто є хто?” 3. Структура і зміст курсу “Мікроекономіка” 4. Навчально-методичне забезпечення курсу 5. Матеріально-технічне забезпечення курсу Висновок, зроблений на основі набутого досвіду створення презентації

Слайд 3: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 3

Вступ

“Усі, мабуть, погодяться з тим, що становлення незалежної, демократичної України значною мірою залежить від рівня освіти її громадян. Особлива роль у цьому процесі належить економічній освіті, адже її високий рівень забезпечує повноту використання економічних законів з метою встановлення балансу між тим, що людина дає суспільству, і тим, що від нього бере, сприяє покращанню рівня загального добробуту, забезпечує життєвість і дієвість економічної політики держави в цілому”. Юрій Лега, ректор ЧДТУ, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Слайд 4: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 4

1. Мета і завдання курсу “Мікроекономіка”

Мета дисципліни – поглиблене комплексне вивчення законів і механізмів функціонування ринкової економіки і поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, опанування студентами універ-сального інструментарію обґрунтування та прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених засобів і альтернативних можливостей.

Слайд 5: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 5

Мета і завдання курсу “Мікроекономіка”

Завдання дисципліни – навчити майбутніх фахівців-економістів аналізу-вати і оцінювати реальні умови господа-рювання, обґрунтовано формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити оптимальні шляхи її реалізації за умов обмежених ресурсів.

Слайд 6: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 6

Студенти повинні: вільно володіти термінологією, понятійним апаратом і категоріями дисципліни, засвоїти навички роботи з навчальною і спеціальною літературою з проблем мікроекономіки, опанувати методику і засоби мікроекономічного аналізу

Слайд 7: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 7

Студенти повинні: знати і розуміти сутність законів і механізми ринкового регулювання економіки; загальні принципи раціональної поведінки мікросистем з урахуванням чинних ринкових умов і наявної динаміки ринкової кон’юнктури; універсальні методики та інструментарій прийняття оптимальних господарських рішень економічними суб’єктами; звернення до якого розділу економічної теорії слід використати у разі потреби вибору за умови сформульованої мети, обмежених ресурсів і наявності альтернативних можливостей їх використання

Слайд 8: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 8

Студенти повинні: вміти застосовувати прийоми мікро-економічних досліджень для аналізу ефективності функціонування невеликих господарчих систем і самостійно викону-вати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням економічного вибору і раціональної поведінки мікро-систем

Слайд 9: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 9

2. Мікроекономіка в системі економічних наук

Мікроекономіка як складова економічної теорії є методологічним фундаментом вивчення низки спеціальних і галузевих економічних дисциплін. Успішне опанування прикладних економічних дисциплін і набуття відповідних сучасним вимогам професійних знань і навичок можливе тільки за умов глибокого розуміння логіки і законів функціонування ринкової економіки та з’ясування особливостей господарської діяльності в умовах ринку. Саме тому „Мікроекономіка” є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки.

Слайд 10: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 10

Предмет „Мікроекономіки” – поведінка, спонукальні мотиви і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (домашніми господарствами, фірмами, підприємствами, організаціями, особами, що займаються індивідуальною трудовою і підприємницькою діяльністю, тобто мікросистемами), які прагнуть отримати найкращий економічний результат за рахунок використання обмежених ресурсів, для яких можна знайти альтернативне застосування.

Мікроекономіка в системі економічних наук

Слайд 11: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 11

Іншими словами, мікроекономіка – це розділ економікс, що вивчає обґрунтування виборів і господарських рішень, здійснюваних невеликими економічними одиницями. У центрі уваги дисципліни – закони попиту і пропозиції, механізми ціноутворення, особливості поведінки споживачів і здійснення ними оптимального вибору, розподіл ресурсів для досягнення альтернативних цілей, ринково-продуктова стратегія фірми в різних ринкових ситуаціях, шляхи досягнення рівноваги виробника тощо.

Слайд 12: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 12

Мікроекономічний аналіз має такі етапи еволюційного розвитку: I етап (1845—1890). Закладаються основи мікроекономіки, формуються основні методологічні принципи дослідження. Найвідомішими представниками цього етапу є: а) Г. Госсен, який вперше використав психологічний фактор аналізу економічної поведінки суб'єктів і сформулював закони насичення потреб людини;

Слайд 13: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 13

б) австрійська школа (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), представники якої збагатили економічну науку відкриттям принципу граничної корисності й запропонували кількісний (кардиналістський) підхід до її визначення; в) Дж. Б. Кларк, представник американської школи, який порушив питання про необхідність визначення граничної корисності не лише щодо предметів споживання, а й факторів виробництва, тим самим модифікував теорію граничної корисності у теорію граничної продуктивності факторів виробництва.

Слайд 14: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 14

II етап (1890—1933). На цьому етапі мікроекономіка виділяється в окрему галузь економічних наук. Представниками другого етапу є: а) А. Маршалл, який запропонував компромісний варіант визначення ринкової ціни — граничною корисністю та витратами виробництва, сформулював закони попиту та пропозиції;

Слайд 15: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 15

б) математична школа (У.-С. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето). Ця школа вперше широко використала апарат математики як інструмент економічних досліджень і спробувала описати ринок конкурентних товарів як замкнутої системи жорстких кількісних взаємозалежностей. Вона запропонувала якісний (ординалістський) підхід до визначення граничної корисності і обгрунтувала теорію загальної економічної рівноваги.

Слайд 16: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 16

III етап (1933 — до сьогодення). Мікроекономіка розвивається на власній основі і поповнюється такими відкриттями: ефект доходу і заміщення (Є. Слуцький, Дж. Хікс, П. Самуельсон); теорія недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон); теорія монополістичної конкуренції (Е. Чемберлін); теорія ігор (Дж. Неш, О. Моргенлітерн, Дж. фон Нейман).

Слайд 17: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 17

Як економічна наука мікроекономіка шукає відповіді на основні запитання, що постають перед будь-якою економічною системою: "що виробляти?". Для вибору прийнятного варіанта виробництва потрібно пізнати потреби споживача, задоволення яких є кінцевою метою всякого виробництва. "як виробляти?". Виробник має вирішити, які ресурси та в якій кількості залучати до виробничого процесу. "кому і які результати принесе виробництво?". Це пов'язане з вивченням доходів та їх розподілом на поточне та перспективне споживання.

Слайд 18: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 18

Пошук відповідей на перелічені запитання дає змогу мікроекономіці реалізувати такі функції: 1. Пояснення явищ, які спостерігаються. 2. Прогнозування поведінки економічних суб'єктів. Якщо Вас зацікавила історія становлення та розвитку мікроекономіки як науки, то для Вас буде цікавим наступний слайд. Бажаю успіху!

Слайд 19: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 19

Мікроекономіка в системі економічних наук: Назвіть відомих економістів

Слайд 20: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 20
Слайд 21: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 21
Слайд 22: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 22

Перелік дисциплін, грунтовні знання з яких будуть потрібні студентам для вивчення курсу: Вища математика; Політична економія; Історія економіки та економічної думки, а також захопіть із собою бажання вчитися і пізнавати нове

3. Структура і зміст курсу "Мікроекономіка "

Слайд 23: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 23

Структура і зміст курсу “Мікроекономіка”

Модуль І. “ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ І АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА” Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і методологія мікроекономічної теорії. Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача. Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача. Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

Слайд 24: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 24

Модуль ІІ. “МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФІРМИ” Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія. Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства. Тема 7. Витрати і результат виробництва.

Слайд 25: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 25

Модуль ІІІ. “ПОВЕДІНКА ФІРМИ В РІЗНИХ ТИПАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА” Тема 8. Ринок досконалої конкуренції. Тема 9. Монопольний ринок. Тема 10. Олігополія і монополістична конкуренція. Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці. Тема 12. Ринок капіталу. Ринок землі та природних ресурсів.

Слайд 26: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 26

Модуль ІІІ. “ПОВЕДІНКА ФІРМИ В РІЗНИХ ТИПАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА” Теми, що виносяться на поглиблений самостійний розгляд: Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Слайд 27: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 27

Курс - 1 Семестр – 2 Кількість кредитів ESTC – 5 Загальна кількість годин згідно навчального плану – 180, із них: лекції – 34 години практичні заняття – 34 години самостійна робота студентів – 112 годин іспит – 2 години. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Слайд 28: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 28

4. Навчально-методичне забезпечення курсу

Основна література: 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – К. : Знання, 2010. – 437 с. 2. Базилевич В.Д. Практикум з мікроекономіки. – Київ: Знання,2010. -491 с. 3. Зянько В.В. Основи мікроекономіки: Навчальний посібник для ВНЗ — Вид. 2-е, перероб. и доп. — К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – 345 с.

Слайд 29: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 29

Основна література:

4. Кулішов В. В. Мікро- макроекономіка /Підручник. – 2009. – 488 с. 5. Кулішов В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум /Навчальний посібник, 2-ге видання, – 2009. – 332 с. 6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.: В 2-х томах. Перевод с английского 11-го издания.- М.: Республика, 1992. – 399, 400 с.

Слайд 30: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 30

7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. Для студентів екон. Спец. Закл. Освіти: У 2 ч./С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 517 с. 8. Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. Базілінської О.Я. –К.: Кондор, 2011. – 469 с. 9. Мікроекономіка: підручник / [А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2011. — 446 с.

Слайд 31: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 31

10. Піндайк Р.С., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка.- К.: Основи, 1996. – 646 с. 11. Полтавченко Н. Д. Мікроекономіка в питаннях та відповідях. Теорія і практикум : навч. посібник / Н. Д. Полтавченко. – Одеса : Фенікс, 2010. – 308 с. 12.Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. /Підручник. - К.: Товариство „Знання”, 1998.- 714 с.

Слайд 32: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 32

Додаткова література:

1. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М.: Прогресс, 1986. 2. Стинглер Дж. Дж. Теория олигополии. Ломаная кривая спроса олигополиста и жесткие цены. Теория фирмы. – СПб.: Эконом. шк., 1995. 3. Уолтерс А. Производственные функции и функции затрат. Теория фирмы. – СПб.: Эконом. шк., 1995.

Слайд 33: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 33

4. Хикс Дж. Р. Годовой обзор экономической теории: Теория монополии. Теория фирмы. – СПб.: Эконом. шк., 1995. 5. Хикс Дж. Р., Ален Р.Г.Д. Пересмотр теории ценности. Теория потребительского поведения и спроса. – СПб.: Эконом. шк., 1995. 6. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Я. Ольсевича. – М.: Экономика, 1996.

Слайд 34: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 34

Методичні розробки:

1. Словник термінів з курсу «Мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання/ Укл.: В.І. Кобко, Л.Ю. Тернова. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 39 с. 2. Навчально-практичний комплекс з вивчення дисципліни «Мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання/ Укл. В.І. Кобко, Л.Ю.Тернова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, ЧДТУ, 2010. – 101 с.

Слайд 35: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 35

3. Навчально-практичний комплекс з вивчення дисципліни «Мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання/ Укл. В.І. Кобко, Л.Ю.Тернова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, ЧДТУ, 2010. – 102 с. 4. Методичні вказівки до вивчення курсу “Мікроекономіка” для студентів всіх форм навчання./ Укл. Кобко В.І., Тернова Л.Ю. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 55 с.

Слайд 36: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 36

олівець зошит лінійка крейда волога ганчірка дошка

5. Матеріально-технічне забезпечення курсу

Слайд 37: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 37

Матеріально-технічне забезпечення курсу

+ величезне бажання викладача навчити студентів

Слайд 38: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 38

Висновок, зроблений на основі набутого досвіду створення презентації

Слайд 39: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 39

……а насправді в нашій країні успіх має такий вигляд…… чому так?

Слайд 40: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 40

…… Або так!

Слайд 41: Презентация Мiкроекономiка
Слайд 41

Прошу запитання

8(0472) 730269 – кафедра економічної теорії

vladt@2upost.com

Дякую за увагу! Особлива подяка співробітникам, які створили і розмістили приклад презентації

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru