Презентация "Белка" по английскому языку – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14

Презентацию на тему "Белка" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Английский язык. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 14 слайд(ов).

Слайды презентации

Слайд 1

Белка Protein

Слайд 2

Protein ordinary — a rodent of the family Sciuridae. The only member of the genus protein in the fauna of Ukraine. Білка звичайна — гризун родини білячих. Єдиний представник роду білок у фауні України.

Слайд 3

Appearance(зовнішній вигляд)

This is a typical small animal squirrel shape, with an elongated slender body and bushy tail with "scratching". Its body length 19,5-28 cm, tail - 13-19 cm, weight 250-340 g.Golova round, with big black eyes. The ears are long, with brushes, especially pronounced in winter. On the face, front legs and belly grow sensory whiskers. Hind legs much longer than the front. Prehensile toes with sharp claws. Hair on the sides of the tail reached a length of 3-6 cm, causing the tail is flattened at the squirrel fur formu.Zimny ​​tall, fluffy, summer - a tough, thin, and korotkiy.Letom it is dominated by red, brown, or dark brown tones in winter - gray and black, sometimes with a brownish tinge. Abdomen light or white. Це дрібний звірок типово білячого вигляду, з струнким видовженим тілом і пухнастим хвостом з «розчесом». Довжина її тіла 19,5—28 см, хвоста — 13-19 см ,вага 250-340 г. Голова округла, з великими чорними очима. Вуха довгі, з китицями, особливо вираженими у зимовий період. На морді, передніх лапах і череві ростуть чутливі вібриси. Задні кінцівки помітно довші передніх. Пальці з чіпкими гострими кігтями. Волосся з боків хвоста досягають довжини в 3-6 см, тому хвіст має широку форму .Зимове хутро у білки високе, м"ягке і пухнасте, річне — більш тверде, рідке і коротке. Влітку в ній переважають руді, бурі або темно-бурі тони; взимку — сірі і чорні, іноді з коричневим відтінком. Черевце світле або біле.

Слайд 4

Duplication(Розмноження)

Squirrels are very fertile. The breeding season, depending on latitude, forage conditions and population density, begins in late January to early March and ends in July-August. during the rut near the females are 3-6 males who exhibit aggression towards competitors — loud hum, beat paws on branches, running around each other. After mating with the winner of the female builds the nest of vyvodkovoe (sometimes 2-3); It"s neater and large. pregnancy lasts 35-38 days, litter from 3 to 10 pups; the second litter is smaller. Newborn little squirrels naked and blind, weighing about 8 g. hair they will appear on 14 day, see only at 30-32 days. From this moment begin to leave the nest. Білки дуже плідні. Сезон розмноження, в залежності від широти місцевості, кормових умов і щільності популяції, починається в кінці січня — на початку березня і закінчується в липні — серпні. Під час сезону біля самки тримаються 3-6 самців, які демонструють агресію по відношенню до конкурентів — голосно бурчать, б"ють лапами по гілках, бігають один за одним. Після спарювання з переможцем самка будує виводкове гніздо (іноді 2-3); воно акуратне і велике за розмірами. Вагітність триває 35-38 днів, в виводкові від 3 до 10 дитинчат; у другому виводкові менше. Новонароджені білченята голі і сліпі, масою близько 8 г. Волосяний покрив у них з"являється на 14 добу, прозрівають лише на 30-32 день. З цього моменту починають виходити з гнізда

Слайд 5

Molt(Линька)

Squirrel sheds 2 times in a year, excluding the tail, which molts once a year. Adult males begin molt sooner than the females and young of the year. Moult in protein, like all other mammals caused by changes in the length of daylight hours. Білка линяє 2 рази в рік, за винятком хвоста, який линяє один раз на рік. Дорослі самці починають линяти раніше, ніж самки і мачеча. Линька у білок, як і у всіх інших ссавців викликана зміною довжини світлового дня.

Слайд 6

Lifestyle and feeding(Спосіб харчування)

Protein is a typical denizen of the forests. As the basis of its food is seeds of woody plants, it prefers mixed coniferous-deciduous forests that provide the best forage conditions. Love the mature plantings-tëmnohvojnye kedrovniki, groves. Білка — типовий мешканець лісів. Оскільки основу її харчування складають насіння деревних порід, вона воліє змішані хвойно-широколистяні ліси, які забезпечують найкращі кормові умови. Любить також зрілі темнохвойні насадження — кедровики, ялинники.

Lifestyle mostly wood. Protein is a lively, agile animal. She easily makes jumping from tree to tree. In the snowless period as well as during the rut a considerable amount of time on land, where irregular moves up to 1 m in winter is mostly "tops". When the danger lurking in the trees, usually zataivaâs′ the Crone. Спосіб життя переважно деревний. Білка — живе, рухливе звірятко. Вона легко здійснює стрибки з дерева на дерево. У безсніжний період, а також під час сезону розмноженнязначний час проводить на землі, де переміщується стрибками довжиною до 1 м. У зимовий період переміщається в основному «верхами». При небезпеці ховається на деревах, зазвичай затаюючись в кроні.

Слайд 7

Nest(Гніздо)

Asylum, squirrel suit only on trees. In deciduous forests usually lives in Hollows, nataskivaâ there a soft litter from grasses, arboreal lichen, dried leaves. In coniferous builds a ball-shaped nest of dried twigs (GaInAs) that covers the inside with MOSS, leaves, grass, wool. Males usually do not build nests, and occupy the abandoned nests of females or thrushes, Magpies, crows. Притулок звичайна білка влаштовує тільки на деревах. У листяних лісах зазвичай живе у дуплах, натягуючи туди м"яку підстилку з трави, деревних лишайників, сухого листя. У хвойних будує кулясті гнізда з сухих гілок (гайна), що вистилає зсередини мохом, листям, травою, шерстю. Самці зазвичай гнізд не будують, а займають порожні гнізда самок або дроздів, сорок, ворон.

Слайд 8

Nutrition(Харчування)

The diet of squirrels is very diverse and includes more than 130 kinds of forages, which make up the bulk of the seeds of coniferous trees: spruce, pine, cedar, FIR, larch. Where oak forests with understory of Hazel, eats žëludâmi and hazelnuts. In addition a squirrel consumes mushrooms, buds and shoots of trees, berries, tubers and rhizomes, lichens, herbaceous plants, very often in the beskormicu protein intensively bites off flower buds trees, damaging these plantations. During the breeding season is not squeamish animal fodder, insects and their larvae, eggs, nestlings, small vertebrates. After wintering protein readily gnaws the bones of dead animals, visit the salt. Раціон білки дуже різноманітний і включає 130 найменувань кормів, серед яких основну масу складають насіння хвойних дерев: ялинки, сосни, кедра, ялиці, модрини. Де ростуть дубові ліси з підліском з ліщини, харчуються жолудями і лісовими горіхами. Крім того білка споживає гриби, бруньки і пагони дерев, ягоди, бульби і кореневища, лишайники, трав"янисті рослини. Дуже часто в безхарчів"я білка інтенсивно об"їдає квіткові бруньки ялини, завдаючи шкоди цим насаджень. В період розмноження не гребує тваринами кормами — комахами та їх личинками, яйцями, пташенятами, дрібними хребетними. Після зимівлі білка охоче гризе кістки загиблих тварин, відвідує солонці.

Слайд 9

Life expectancy(Тривалість життя)

Captive squirrels live to 10-12 years, however, the nature of protein over 4 years is already old. enemies of the proteins are the OWL, goshawk, marten. В неволі білки доживають до 10-12 років, однак у природі білка старше 4 років вже є старою. Ворогами білки є совоподібні, яструб-тетерев"ятник, лісова куниця.

Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14

Thank you for your attention

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:26 мая 2020
Категория:Английский язык
Содержит:14 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации