» » » ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ ЕГИПТОМ

Презентация на тему ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ ЕГИПТОМ


Здесь Вы можете скачать готовую презентацию на тему ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ ЕГИПТОМ. Предмет презентации: История. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 35 слайдов.

Слайды презентации

Слайд 1
З НА КО М С Т ВО С Д РЕ В НИ М Е ГИ П ТО М
Слайд 2
Е ГИ ПЕ Т С КА Я ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ Я – Д РЕ В НЕ Й ША Я ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ Я В МИ РЕ
Слайд 4
С ТО ЛИ ЦЫ Д РЕ В НЕ ГО Е ГИ П ТА
Слайд 5
НИ Л – С ВЯ ЩЕ Н НА Я РЕ КА Д РЕ В НЕ ГО Е ГИ П ТА
Слайд 6
Д РЕ В НИ М Е ГИ П ТО М П РА ВИ ЛИ ФА РА О НЫ
Слайд 7
РА М СЕ С II ( ВЕ ЛИ КИ Й )
Слайд 8
ТУ ТА Н ХА МО Н
Слайд 9
А МЕ Н ХО ТЕ П III
Слайд 10
Е ГИ П ТЯ НЕ С Т РО И ЛИ О Г РО М НЫ Е КА МЕ Н НЫ Е ПИ РА МИ ДЫ
Слайд 11
ПИ РА МИ ДА Д ЖО С СЕ РА – ПЕ Р ВА Я ПИ РА МИ ДА В Д РЕ В НЕ М Е ГИ П ТЕ
Слайд 12
ПИ РА МИ ДА ХЕ О П СА – СА МА Я ВЫ СО КА Я ПИ РА МИ ДА
Слайд 13
Е ГИ П ТЯ НЕ ПО К ЛО НЯ ЛИ СЬ СО Т НЯ М БО ГО В И БО ГИ НЬ .
Слайд 14
БО Г А ТУ М – Х РА НИ ТЕ ЛЬ И С ТО КО В НИ ЛА
Слайд 15
БО ЖЕ С Т ВО РА- ХО Р
Слайд 16
Д ЛЯ БО ГО В ВО З ВО ДИ ЛИ СЬ Х РА МЫ
Слайд 17
Х РА М А МО НА В КА Р НА КЕ
Слайд 18
БО ГИ НЯ ХА Т ХО Р (Х РА М ЦА РИ ЦЫ ХА Т ШЕ П СУ Т)
Слайд 19
ЖИ ВО Т НЫ Е ТО ЖЕ С ЧИ ТА ЛИ СЬ С ВЯ ЩЕ Н НЫ МИ – И М ПО К ЛО НЯ ЛИ СЬ КА К БО ГА М
Слайд 20
БО Г А НУ БИ С В О Б РА ЗЕ ША КА ЛА
Слайд 21
О СО БЫ М ПО ЧЕ ТО М В Е ГИ П ТЕ ПО ЛЬ ЗО ВА ЛИ СЬ КО Ш КИ
Слайд 22
ЖУ К-С КА РА БЕ Й – СИ М ВО Л У ДА ЧИ И БО ГА Т С Т ВА
Слайд 23
С ФИ Н К СЫ В Д РЕ В НЕ М Е ГИ П ТЕ
Слайд 24
БО ЛЬ ШО Й С ФИ Н К С О Х РА НЯ Е Т В ХО Д В ПИ РА МИ ДУ ХЕ Ф РЕ НА
Слайд 25
А Л ЛЕ Я С ФИ Н К СО В В КА Р НА КЕ
Слайд 26
Е ГИ ПЕ Т С КИ Е C ФИ Н К СЫ В СА Н К Т- ПЕ ТЕ Р БУ Р ГЕ
Слайд 27
ПО ЧЕ Т НЫ М К ЛА С СО М В Е ГИ П ТЕ БЫ ЛИ Ж РЕ ЦЫ
Слайд 28
П РО ФЕ С СИ Я ПИ С ЦА В Д РЕ В НЕ М Е ГИ П ТЕ ТО ЖЕ БЫ ЛА У ВА ЖА Е МО Й
Слайд 29
Д ЛЯ ПИ СЬ МА Е ГИ П ТЯ НЕ ПО ЛЬ ЗО ВА ЛИ СЬ И Е РО Г ЛИ ФА МИ
Слайд 30
КА Ж ДЫ Й И Е РО Г ЛИ Ф О З НА ЧА Л КА КО Е - НИ БУ ДЬ С ЛО ВО И ЛИ ДЕ Й С Т ВИ Е. У ЧЕ НЫЕ ДО Л ГО НЕ МО Г ЛИ РА С ШИ Ф РО ВА ТЬ ЗА ПИ СИ .
Слайд 31
ВО Т ТА К ВЫ Г ЛЯ ДЕ Л Д РЕ В НИ Й Е ГИ ПЕ Т С КИ Й А Л ФА ВИ Т.
Слайд 32
Е ГИ П ТЯ НЕ ПИ СА ЛИ НА ПА ПИ РУ СА Х
Слайд 33
РА С ТЕ НИ Е , И З КО ТО РО ГО ДЕ ЛА ЛИ ПА ПИ РУ С
Слайд 34
К НИ ГИ МЕ Р Т ВЫ Х – ТО ЖЕ БЫ ЛИ НА ПИ СА НЫ НА ПА ПИ РУ С Е
Слайд 35
И НО Г ДА НА Д ПИ СИ ВЫ СЕ КА ЛИ СЬ НА КА М НЕ.

Не нашли нужной презентации? Закажите ее у наших партнеров. Ответ получите через 5 минут.

Другие презентации по истории  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru